Değerler Eğitiminde Vatan Sevgisi’nin Önemi

8 Ağustos 2016 1 Yazar: admin

Değerler Eğitiminde Vatan Sevgisi’nin Önemi

Dr. Mehmet BİREKUL[1]

Geçmişten günümüze eğitimciler, genç bireylerde değerlerin oluşmasına ve onları belirli istendik davranışlar sergilemede cesaretlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu durum bireyin ileride önemli değerleri bilmesi, sahip çıkması ve uygulaması anlamına gelmektedir. Günümüzde değerler eğitimi içerisinde önemli bir yere sahip değerlerden birisi ise vatan sevgisidir. Bugünlerde küreselleşmeye yüz tutmuş toplumlarında vatan sevgisi yitirilmeye ve kendisini kaybetmeye başlamıştır. Fakat tarihi kahramanlıklarla dolu Türk toplumu açısından vatan sevgisi önemli bir kavramdır. Bu açıdan araştırmanın amacı değerler eğitiminde vatan sevgisinin önemi olarak belirlenmiştir.

Vatan, devletin hâkimiyet alanı ve sınırlarını meydana getiren toprak parçasıdır. Deniz ve hava sahası, yer altı ve yer üstü kaynakları vatan kavramının bir
parçasıdır. Toprak olmaksızın hâkimiyet kurulamaz. Hâkimiyet olmayınca da devlet
olmaz. Vatansız devlet düşünülemez. Her devletin mutlaka bir vatanı vardır (Doğan, 2005: 133). Devletin maddî unsurlarından birisi insan topluluğu diğeri ise vatandır. Belli bir insan topluluğu olmadan bir devletin varlığından bahsetme imkânı olmadığı gibi vatan olmadan da devletten söz etmek imkânsızdır.

Nitekim vatan, bir devletin sınırları belirli toprağına denir. Fakat vatan kelimesi, maddî olduğu kadar manevî bir anlam da taşımaktadır. Bir toprak parçasının vatan olabilmesi için, tarihe geçmiş fedakârlıklar yapılmış olması gerekir. Bu alanda en güzel örnekler Türk Milleti’nde ve Türk tarihinde vardır (Yılmaz, 2000: 104). Günümüzde dahi bu güzel örnekler görülmektedir. Nitekim Çanakkale Savaşında, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi 15 Temmuz 2016 Demokrasi Mücadelesi’nde de bu örnek en güzel şekilde gösterilmiştir. Nitekim bu örneklerden de yola çıkarak değerler eğitiminde vatan sevgisinin öğretilmesi oldukça önemlidir.

Dünyada görülen ahlaki bunalım, şiddet ve menfaat odaklı olaylar insanın iç dünyasında mevcut olan değer yoksunluğu ve bu yoksunluğun görünür hâle gelmesidir. Birey, toplum ve insanlığın varlığı, gelişmesi, de­ğerlere ve onların gerçekleşmesine bağlıdır. İnsanları bir arada tutan etken­ler, sahip oldukları değerlerdir (Aydın ve Gürler, 2012: 4). Birçok ülkede değerlerin öğretimi, giderek daha çok ilgi görmektedir. Bu kapsamda okulların neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretmesi beklenmektedir. Bu görüşe göre öğretim doğru söyleme, diğerlerini umursama ve toplumsal olarak kabul gören temel değerleri destekleme üzerine kurulmaktadır. Ancak bu değerlerin yalnızca kuramsal olarak öğretilmesi yeterli değildir. Çünkü çocuklar ahlâki eylemlerin nedenlerini öğrenmeye, günlük yaşamda karşılaşacakları ahlâki çatışmaları çözmek için gerekli becerileri kazanmaya gereksinim duymaktadırlar (Çengelci, 2010: 7).

Değer eğitimi, eğitimin ve etiğin çok yönlü bileşimidir. Şunu ifade edelim ki, değeri eğitimin topyekûn modelin (çerçevenin) sadece bir parçası olarak ele almak yanlıştır. Değer, eğer eğitim söz konusu ise ve tabiri yerinde ise modelin ruhudur (Dilmaç, 1999: 21). Değerler eğitimi bireylerin kendi ahlaki kodlarını geliştirmelerini ve diğer insanların ahlaki kodları ile ilgilenmelerini sağlar. Ayrıca değerler eğitimi bireylerin kendi deneyimleri üzerinde düşünüp, bu deneyimlerin anlamları ve örneklerini araştırmalarına yardımcı olur (Can, 2008: 12).

Sonuç olarak vatan sevgisi de öğretilmesi önemli olan değerlerdendir. Çünkü vatan, uğruna can verilebilecek kadar yüce bir değerdir. Uğruna ölümü bile göze almak elbette vatan sevgisinin bir sonucudur. Vatan sevgisi en asil, en yüce sevgidir. Günümüzde değerler eğitimi çalışmaları kapsamında vatan sevgisinin öğretilmesi değerler eğitimi açısından kapsamlı incelenmesi gerekmektedir. Bu alanda vatan sevgisinin derslerde öğretilmesinde görsel materyallerle desteklenmesi, bunun dışında vatanseverlik ruhuna hitabeden önemli tarihi yerlere geziler düzenlenmesi ve öğrenciye bunların güzel ve akıcı bir dille aktarılması gerekmektedir.

Kaynakça

Aydın, M. Z. ve Gürler, A. Z. 2012. Okulda Değerler Eğitimi: Yöntemler Etkinlikler Kaynaklar, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım,

Can, Ö. 2008. Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi

Çengelci, T. 2010. İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitiminin Gerçekleştirilmesine İlişkin Bir Durum Çalışması, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir: Yüksek Lisans Tezi

Dilmaç, B. 1999. İlköğretim Öğrencilerine İnsani Değerler Eğitimi Verilmesi ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği ile Eğitimin Sınanması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul: Yüksek Lisans Tezi

Doğan İsmail (2005). Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan Hakları, Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Yılmaz Durmuş (2000). Üniversiteler İçin Vatandaşlık Bilgisi, Konya: Çizgi Kitabevi

 

[1] Konya Ekol Koleji Anadolu Lisesi Müdürü

Siteden Alıntılarda Kaynak Gösterme:

Dr. Mehmet Birekul, ‘’ ………………..………………………… ‘’

http://www.mbirekul.com/ Erişim Tarihi:

Mehmet Birekul, 2016

Total Page Visits: 4260 - Today Page Visits: 1