Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okullar(7) Eğitimde İletişim-Etki-Koordinasyon-Değerlendirme

Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okullar(7) Eğitimde İletişim-Etki-Koordinasyon-Değerlendirme

1 Haziran 2017 Kapalı Yazar: admin

Eğitimde İletişim

Eğitim yöneticisinin izleyeceği iletişim stratejisi ve ilkeleri şöyle özetlenebilir:

1.Girişimi başkalarından önce ele almak

2.Çevresindekilerin işbirliğini sağlamak

3.Çevredeki liderleri de çalışmalar katmak

4.Katılanları güdülemek

5.Başarılan işleri ortaya koymak

6.Söylentilere gerçeklerle engel olmak

7.İletişim engellerini bilmek ve değerlendirmek

8.Önemli haberleri tekrarlamak

9.Her iletişim aracından yararlanmak

10.İletişimi aralıksız sürdürmek

11.Destek ve karşıt güçleri tanımak

Etki

Üst kademedeki yöneticilerin alt kademedekilerin kararlarına tesir etmeyi öngören tutum ve davranışlarına etkileme denir. Dış etki yolları; yetki, enformasyon ve hizmet içi eğitimdir. İç etki yolları ise; bireysel ihtiyaçların karşılanması, örgütün benimsenmesi ve karar sürecine katılma imkanının verilmesidir. Bir örgütte çalışan üyelere etki yollarından biri de teşviktir. Teşvik öğeleri maddi ve manevi olarak gruplandırılabilir.

Koordinasyon

Örgütteki madde ve insan kaynaklarının birleştirilmesi, bilgi ve becerilerin uzlaştırılması ve bu yollarla örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılan eylemleri kapsar. Koordinasyonun iki görevi verme ve yöneltmedir. Koordinasyon bir girişimi katılanların birbirini eyleminden haberli olmasını öngörür. Koordinasyonu oluşturan 3 temel öğe bulunmaktadır. Bunlar:

1.Ahenkli Birleştirme

2.İşbirliği

3.Teşvik(Özendirme) dir.

Değerlendirme:

Değerlendirmenin amacı; uygulamanın başarı derecesini tarafsız olarak belirleyebilmektir. Değerlendirme sürecinin dört aşaması vardır:

1.Yapılan veya yapılacak olan fonksiyonların ölçüleri belirlenir.Yapılacak işlem ve eylemlerin belli bir süreye yayılması bunların kimler tarafından,nerede,nasıl ve ne zaman yapılacağının belirlenmesi ve ortaya konmasıdır.

2.İşgörenlerin yaptığı işlem ve eylemlerin ölçülmesidir.

3.İşgörenlerin değerlendirme sonuçlarının önceden hazırlanmış olandeğerlendirme ölçüleriyle karşılaştırılmasıdır.

4.Aksaklıkların ve olumsuzlukların ortaya konulmasıdır(Terrill,1977,s.365).

Dr.Mehmet Birekul, 2017

Total Page Visits: 1076 - Today Page Visits: 3